AICLE-TILC-CLIL (Tractament Integrat de Llengües i Continguts)clil_wordle.jpg
plurilinguisme_logo.jpg
El Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC en català-valencià, AICLE en castellà i en anglès Content and Language Integrated Learning, CLIL) és sinònim d'immersió lingüística. És un terme creat el 1994 per David Marsh per descriure un corrent de la lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a través de les matèries comunes, com la història o les ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que les tracten d'una manera aïllada i en situacions forçades o inventades, com assignatures independents.

La investigació en aquest camp ha demostrat també que el multilingüisme a l'escola, aprofitant els recursos, estratègies i destreses que desenvolupa l'alumne quan aprén una llengua o matèria, a través dels currículums integrats de les llengües i àrees no lingüístiques, contribueix de manera eficaç al desenvolupament d'una competència comunicativa en llengües que optimitza i facilita els aprenentatges posteriors.
Do Coyle (2002), afirma que el CLIL s'assenta en quatre principis clau:
● El primer principi col·loca amb èxit el contingut i l'adquisició de coneixements, destreses i comprensió inherents a aquesta disciplina, al cor mateix de procés d'aprenentatge.
● El segon principi defineix el llenguatge com conducte per a la comunicació i l'aprenentatge. Des d'aquesta perspectiva, el llenguatge s'aprèn a través del seu ús en situacions no assajades però posades com un "bastida" (les tasques han de ser planificades començant per les més concretes a les més abstractes en paral · lel amb un llenguatge concret fins al més abstracte: des a l'aprenentatge del concret a les coses concretes a l'aprenentatge de l'abstracte per l'abstracte).
● El tercer principi és que el CLIL ha de suposar un repte cognitiu per als alumnes: perquè puguin desenvolupar les seves destreses de pensament en conjunció amb les seves habilitats bàsiques de comunicació interpersonal i la seva competència en el llenguatge cognitiu-acadèmic.
● El quart principi comprèn la multiculturalitat, ja que llengua, pensament i cultura es troben lligats, el CLIL ofereix oportunitats als alumnes d'interactuar amb una altra/es cultures.

=
logo_lingua_mon.gif

=